Graf nieskierowany a macierz sąsiedztwa
Kod był wyświetlany 5296 razy.
  /*
 Name: Graf nieskierowany opisany za pomocą macierzą sąsiedztwa ver.1
 Copyright: GPL GNU
  Date: 31-10-11 19:10
 Description: 
 Grafem nazywamy strukturę G=(V, E) składającą się z węzłów (wierzchołków, oznaczanych przez V) wzajemnie połączonych za pomocą 
 krawędzi (oznaczonych przez E).Grafy dzielimy na grafy skierowane i nieskierowane. 
 W grafie nieskierowanym (ang. undirected graph) - po każdej krawędzi można przejść w obu kierunkach. 
 Jezeli przyjmiemy, że graf nieskierowany można potraktować jako graf skierowany, w którym mamty po dwie krawędzie skierowane 
 w odwrotnych kierunkach pomiędzy dwoma wierzchołkami.
 Dla opisania grafu za pomocą programu komputerowego tworzymy kwadratową macierz o rozmiarach V*V gdzie V oznacza liczbę wierzchołków
 w grafie Numery wierszy oraz kolumn tej macierzy odpowiadają numerom wierzchołków w grafie. Dane dwa wierzchołki są połączone krawędzią, 
 jeśli na przecięciu wiersza o numerze pierwszego wierzchołka i kolumny o numerze drugiego wierzchołka komórce macierzy znajdeuje się wartość 1. 
 W przypadku gdy wartośc komórki wynosi 0 dwa wierzchołki nie są połączone krawędzią.
 Przykład macierz sąsiedztwa grafu 

 	1	2	3	4	5
1	0	1	1	0	1
2	1	0	1	1	1
3	1	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	1	1	0	1	0
  
Jeśli krawędź łączy dwa wierzchołki to jest z nimi incydentna. 
Pętla własna to krawędź łączące wierzchołek z samym sobą.
Stopień wierzchołka w grafie nieskierowanym to liczba incydentnych z nim krawędzi. */

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

const int W = 25; // maksymalna liczba wierzchołków w grafie
main()
{
 
 int i,j,wmax,n,x,y;
 bool A[W][W]; // macierz sąsiedztwa
 
 for(i = 0; i <W; i++)    //zerowanie tablicy
  for(j = 0; j < W; j++)
  A[i][j] = 0;
 
 wmax = 0; //przypisujemy początkowy numer wierzchołkowi wmax =0 
 
 cout<<"\n\n\tPodaj liczbe krawedzi: ";
 cin >> n; // liczba krawedzi
 
 cout<<"\n\nWczytywanie krawedzi nr wierzchołkow nalezy rozdzielic spacja: \n\n";
/*Przykładowe dane dla grafu składajacego się z trzech wierzchołków i trzech krawędzi 
 1 2 (pary wierzchołków w grafie)
 2 3
 3 1 */
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  cin >> x >> y; // wczytujemy pary wierzchołków krawędzie i tworzymy macierz sąsiedztwa
  
  if(x > wmax)
  swap(x,wmax); 
  if(y > wmax) 
  swap(y,wmax);
  A[x-1][y-1] = 1; 
  A[y-1][x-1] = 1;
 }
 cout << endl;
 system("cls");
 
 cout<<"\t\tMacierz sasiedztwa";
 cout<<endl<<endl;
 
 for(i = 0; i < wmax; i++)
 {
  for(j = 0; j < wmax; j++) 
  cout<<setw(8) << A[i][j];
  cout<<endl;
 }
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT