Rekurencyjne przeszukiwanie binarne pliku dane z pliku wczytywane do wektora i po posortowaniu prze
Kod był wyświetlany 2723 razy.
  /*
	Name: Rekurencyjne przeszukiwanie binarne pliku
	Copyright: GPL GNU
	Date: 16-02-14 12:38
	Description: Dane są wczytywane do wektora i po posortowaniu przeszukiwane
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include<algorithm>
#include <vector>

#define BUFF_SIZE 256

using namespace std;

void readFile(char*, vector<int>&);
void clrstr(char*&);
int binSearch(vector<int>,int,int,int);

int main()
{
  vector<int> v;
  
  cout<<"Podaj nazwe pliku z danymi ";
  char * fileName = new char[BUFF_SIZE];
  clrstr(fileName);
  cin>>fileName;
  
   if(!ifstream(fileName))
   {
   cout<<"Plik nie istnieje!"<<endl;
   cin.ignore();
   getchar();
   exit(1);            
   }
   
  readFile(fileName,v);
  delete[] fileName; 
  
  int szukana;
  cout<<"Podaj liczbe do znalezienia ";
  cin>>szukana;
  
  std::sort(v.begin(),v.end());
  
  int wynik = binSearch(v,0,(v.size() - 1), szukana);
   if(wynik == -1)
   cout<<"nie znaleziono";
   
   if(wynik >= 0)
   cout<<"znaleziono w wektorze na pozycji nr: "<<wynik;
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}

void readFile(char* fileName, vector<int>& vDst)
{
 ifstream rplik;
 rplik.open(fileName); 
 int * tmp = new int;
 
 while(rplik>>*tmp)
  vDst.push_back(*tmp);
 
 rplik.close();  
 delete tmp;
}

void clrstr(char*& str) 
{
 for(int i = 0; str[i]!='\0'; i++)
 {
  str[i] = '\0';   
 }   
}

int binSearch(vector<int> v, int dol, int gora, int szukana)
{
if((dol == gora) && (szukana != v[dol]))
 return -1;  
 
if((v[(gora + dol) / 2]) == szukana) return ((gora + dol) / 2);
 if ((v[(gora + dol) / 2]) > szukana) return binSearch(v,dol, ((dol + gora) / 2),szukana);
 if((v[(gora + dol) / 2]) < szukana) return binSearch(v,((dol + gora) / 2), gora,szukana);
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT