Baza danych osobowych z zapisem do pliku
Kod był wyświetlany 5427 razy.
  /*
 Name: Baza danych osobowych z zapisem do pliku
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 12-05-09 23:01
 Description: 
 Baza danych osobowych z zapisem do pliku
*/

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>

using namespace std;
int i;  

/*deklaracja struktury kartoteka*/
struct kartoteka
{
 string imie;
 string nazwisko;
 string data_urodzenia;
 string nr_albumu;
};    
kartoteka dane[500]; 

/*deklaracja funkcji*/
void Dodaj(); 
void Zapisz();
void Modyfikacja();    
void Baza();
void Usun();

/*program główny*/

int main()
{
int k;
short x;

cout<<"\n\n\tWczytanie danych ";
cout<<"\n\n\t1 - TAK wczytanie danych z istniejacego pliku baza.txt";
cout<<"\n\t2 - NIE - utworzenie pustego pliku ";
cout<<"\n\n\tPodaj nr opcji: ";
cin>>x;
if(x==1)
{
ifstream plik("baza.txt", ios::in);
plik >> i;
if (!plik)            
    {
     cout << "\n\n\t\tBrak pliku - program zostanie zakonczony";
     cout<<"\n\n\t\t";
     system("pause"); 
     return 0;
     }
  else
  {   
 int j = 0;
 do
 {
  plik >>dane[j].imie;
  plik >>dane[j].nazwisko;
  plik >>dane[j].data_urodzenia;
  plik >>dane[j].nr_albumu;    
  j++;
 } 
 while( !plik.eof() );
 cout <<"\n\n\tWczytano dane. Nacisnij ENTER!";
 getchar(); 
 getchar(); 
 } }
 
 system("cls");
 cout << "\n\n\t\t";

/*menu programu - umożliwia wielokrotne wykonywanie operacji w bazie danych*/
 do
 {
  cout <<"\n\t\t  Obecnie w bazie znajduja sie "<<i<<" rekordow\n\n";
  cout <<"\n\t\t1. Dodaj nowe dane\n";
  cout <<"\n\t\t2. Zapis danych\n";
  cout <<"\n\t\t3. Edycja danych\n";
  cout <<"\n\t\t4. Odtworz zawartosc bazy\n";
  cout <<"\n\t\t5. Usun wpis z bazy\n";
  cout <<"\n\n\n\t\t0. zakonczenie programu ";
 
  /*---wybór opcji---*/
  
  cout<<"\n\n\t\tOpcja nr: ";
  cin>>k;
  if(k>5 || k<0)
  { 
   system("cls");
   cout<<"\n\n\n\t\tBlad danych !!!";
   cout<<"\n\n\n\t\tDzialanie programu zakonczono!!!\n\n";
   system ("pause");
   return 0;
  };
  
  switch (k)
  {
   case 0: cout<<"Dzialanie programu zakonczono\n ";
       system("pause");
       return 0;
       break;
   case 1: Dodaj();
       break;
   case 2: Zapisz();
       break;
   case 3: Modyfikacja();
       break;
   case 4: Baza();
       break;
   case 5: Usun();
       break;
  }
  
  system("cls");  
 } 
 while (k!= 0);
  
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0; 
}  

/*zakonczenie programu głównego*/

/*Funkcja - wczytanie danych z istniejącego pliku baza.txt */

void Wczytaj()
{
ifstream plik("baza.txt", ios::in);
plik >> i;
if (!plik)            
    {
     cout << "\n\n\t\tBrak pliku - program zostanie zakonczony";
     cout<<"\n\n\t\t";
     system("pause"); 
     }
  else
  {   
 int j = 0;
 do
 {
  plik >>dane[j].imie;
  plik >>dane[j].nazwisko;
  plik >>dane[j].data_urodzenia;
  plik >>dane[j].nr_albumu;    
  j++;
 } 
 while( !plik.eof() );
 cout <<"\n\n\tWczytano dane. Nacisnij ENTER!";
 getchar(); 
 getchar(); 
 } }

/* Dodanie nowego rekordu do bazy danych*/
void Dodaj()
{
 system("cls");
 cout <<"\n\n\t\tPodaj imie : ";    
 cin >>dane[i].imie;
 cout <<"\n\n\t\tPodaj nazwisko: ";
 cin >>dane[i].nazwisko;
 cout <<"\n\n\t\tPodaj date urodzenia: ";
 cin >>dane[i].data_urodzenia;
 cout <<"\n\n\t\tPodaj nr ewidencyjny: ";
 cin >>dane[i].nr_albumu;
 i++;
 cin.ignore();
 cout <<"\n\n\t\tNacisnij dowolny klawisz";
 getchar();
}

/*zapisanie rekordu do pliku tekstowego */
void Zapisz()
{
 ofstream plik("baza.txt",ios::trunc);
 plik <<i<<"\n";

 for (int j = 0; j < i; j++)
 {
  plik <<dane[j].imie<<"\n";
  plik <<dane[j].nazwisko<<"\n";
  plik <<dane[j].data_urodzenia<<"\n";
  plik <<dane[j].nr_albumu<<"\n";
 }
 system("cls");
 cout <<"\n\n\t\tDane zostaly zapisane! \n\n\t\t";
 system("pause");
  
}

/*Funkcja wyświetla zawartość bazy danych*/
void Baza()
{
 int j;
 system("cls");
 if ( i != 0)               
 {
  cout<<"\n\n\n";
  for (j = 0; j < i; j++)  
  {               
   cout <<"*-----------------------------------------------------------------------*"<<endl;
   cout <<"x   Rekord nr "<<j+1<<": \n";
   cout <<"x   Imie: "<<dane[j].imie<<"\n";
   cout <<"x   Nazwisko: "<<dane[j].nazwisko<<"\n";
   cout <<"x   Data urodzenia: "<<dane[j].data_urodzenia<<"\n";
   cout <<"x   Nr_albumu: "<<dane[j].nr_albumu<<"\n";
   cout <<"x";
   cout <<"------------------------------------------------------------------------- "<<endl;
  }
 }
 else
 cout <<"\n\nNie ma zadanego rekordu w bazie\n\n\t\t";
 system("pause");
}

/*Funkcja umozliwia zmiane zawartosci wybranego rekordu*/

void Modyfikacja()
{
 
 int nr;
 if (i != 0)
 {
  system("cls");
  cout <<"\n\n\t\tPodaj numer rekordu przeznaczonego do edycji: ";
  cin >>nr;
  nr=nr - 1;
  cin.ignore();

  if (nr<0 || nr > i)
  {
   system("cls");
   cout <<"\n\n\t\tNie mozna wykonac operacji - brak danych\n\n\t\t";
   system("pause");
  }
  else
  {
   system("cls");
   cout <<"\n\n\t\tPodaj imie :";
   cin>>dane[nr].imie;                                   
   cout <<"\n\n\t\tPodaj nazwisko:";
   cin>>dane[nr].nazwisko;
   cout <<"\n\n\t\tDate urodzenia:";
   cin>>dane[nr].data_urodzenia;
   cout <<"\n\n\t\tPodaj nr albumu: \n";
   cin>>dane[nr].nr_albumu;
   cout <<"\n\n\t\tZmiane danych wykonano - rekord "<<nr +1 <<" został zmieniony!\n\n\t\t";
   cin.ignore();
   getchar();
   Zapisz();
   }
   }
 else
 {
  system("cls");
  cout <<"\n\n\t\tNie ma rekordow w bazie. Nacisnij dowolny klawisz";
  system("pause");
 }
}

void Usun()
{
 int nr;

 
  cout <<"\n\n\t\tPodaj numer rekordu ktory chcesz usunac: ";
  cin >>nr;
  nr=nr-1;
  cin.ignore();
 
   if (i != 0)
   {
  if (nr > i)
  {
  cout <<"\n\n\t\tOperacja nie moze byc wykonana brak rekordu o takim numerze";
  getchar();
  }
  else
  {
   for (short k = nr; k < i; k++)  
   {
    dane[k-1].imie = dane[k].imie;  //polega na zastapieniu elementu , elementem nastepnym, na nastepnie i--
    dane[k-1].nazwisko = dane[k].nazwisko;
    dane[k-1].data_urodzenia = dane[k].data_urodzenia;
    dane[k-1].nr_albumu = dane[k].nr_albumu;
   }
   i--;
   
   system("cls");
   cout <<"\n\n\tOperacja zakonczyla sie sukcesem! rekord o numerze "<<nr<<" zostal usuniety!\n\n";
   getchar();
   Zapisz();
  }
 }
 else
 {
  cout <<"\n\n\t\tNie ma rekordu w bazie!! Wcisnij ENTER!";
  getchar();
  
 }
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT