Wyznaczanie liczby max, min i dominanty z przedzialu liczbowego od 0 - 100
Kod był wyświetlany 4341 razy.
  /*
 Name: Wyznaczanie liczby max, min i dominanty z przedzialu liczbowego od 0 - 100 
 Author: Konrad Antos
 Date: 20-02-08 08:42
*/

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<algorithm>
using namespace std;
int main(){
  int i,j=0,max,minl,maxl;  //max - ile razy wystapila najczesciej powtarzana liczba, i - zmienna kontrolna, j - iloc liczb ktore powtarzaly sie najwieksza ilosc razy, minl, maxl - najwieksza i najmniejsza wylosowana liczba
  int liczby[99];
  int wystepowanie[101];
  cout<<"Program wskaze najczesciej wystepujaca liczbe ze 100 wylosowanych, losowane liczby mieszcza sie w przedziale 0-100: \n\n";
/*--- losowanie liczb do tablicy liczby ---------------------------------------*/
  srand((unsigned)time(0)); 
  for(i=0;i<100;i++)              
  liczby[i]=rand()%101;             
/*-----------------------------------------------------------------------------*/

/*--- wyswietlanie tablicy liczby na ekranie ----------------------------------*/  
  for(i=0;i<100;i++)              
  cout<<liczby[i]<<"\t";
/*-----------------------------------------------------------------------------*/

/*--- zerowanie tablicy wystepowania ------------------------------------------*/            
  for(i=0;i<101;i++)             
  wystepowanie[i]=0;
/*-----------------------------------------------------------------------------*/              

/*--- zliczanie do tablicy wystepowanie ile razy wsytapila kazda liczba -------*/
  for(i=0;i<100;i++)
  wystepowanie[liczby[i]]++;
/*-----------------------------------------------------------------------------*/   
cout<<"\n\n";
system("pause");
/*--- wyswietlenie informacji o tym ile razy byly wyswietlona dana licba ------*/
  cout<<"\nWystepowanie\n\n";
  for(i=0;i<101;i++)
  if(wystepowanie[i]==0)
  continue;
  else{
     cout<<setw(4)<<i<<" "<<wystepowanie[i];
     if(wystepowanie[i]==1)
     cout<<" raz\t";
     else
     cout<<" razy\t";
     }
/*-----------------------------------------------------------------------------*/

/*--- obliczanie ile razy wystapila najczesciej wystepujaca liczba ------------*/
  max=*max_element(wystepowanie,wystepowanie+101);    //*max_element(tablica,tablica+ilosc elementow tablicy)   
/*-----------------------------------------------------------------------------*/  

/*--- sprawdzanie ile liczb wystapilo najwieksza ilosc razy -------------------*/
  for(i=0;i<101;i++){
            if(wystepowanie[i]==max){
                        j++;
                        }
            }
/*-----------------------------------------------------------------------------*/

/*--- wyświetlenie informacji o najczesciej wyswietlanej liczbie --------------*/
  for(i=0;i<101;i++){
            if(wystepowanie[i]==max){
                        if(j==1)
                        cout<<"\n\nNajczesciej ("<<max<<" razy) wystapila liczba "<<i;
                        else{
                           cout<<"\n\nNie ma wartosci ktora pojawia sie najczesciej";
                           break;
                           }
                        }
            }
/*------------------------------------------------------------------------------*/

/*--- oblicznanie i wyswietlenie minimalnej i maksymalnej wylosowanej liczby ---*/                       
  minl=*min_element(liczby,liczby+99);
  maxl=*max_element(liczby,liczby+99);
  cout<<"\n\nMaksymalna liczba: "<<maxl<<" minimalna liczba: "<<minl;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
  }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT