Szukanie najczęściej występującej liczby.
Kod był wyświetlany 5068 razy.
  /*
 Name: Szukanie najczęściej występującej liczby.
 Copyright: GPL GNU
 Author: Piotr Wawrzyniak
 Date: 13-04-10 16:01
 Description:
 Program , który znajduje wartości najczęściej występujące w jednowymiarowej 
 tablicy 20 – dwuelementowej liczb całkowitych wylosowanych z zakresu (0,10), 
 Jeśli takich wartości jest kilka , wówczas podaje wszystkie. Natomiast jeśli 
 wszystkie wartości tablicy występują jednakowo często, to wyświetla komunikat, 
 że w zbiorze nie ma wartości najczęściej występujących. 
*/

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <time.h>
using namespace std;

int main ()
{
  int tab[100];//tablica główna, przechowuje wylosowane liczby
  int ptab[100];//tablicza pomocnicza przechowuje powtarzające się liczby
  int p=1;//zmienna pomocnicza tablicy ptab
  int i;//zmienna pomcnicza główna tablicy tab, steruje pętlą główną
  int a;//zmienna pomocnicza generacji liczb
  int f=0;//pomocnicza zmienna przechowująca częstość wystepowania
  int g=0;//częstość występowania
  int x;//zmienna pomocnicza przechowująca tymaczowo wartość tab[i]
  int j;//zmienna pomocnicza sterująca pętlami zliczającymi częstość występowania oraz sprawdzającej unikalność liczb w tablicy ptab
  int temp;//pomocnicza, przechowuje ilość powtorzeń liczby x w tablicy ptab
  int suma=0;//zlicza łączną częstość występowania liczb

    cout<<"Wygenerowana tablica: \n\n";
  
     srand(time(NULL));
       for(i=0;i<100;i++)
        {
        a=rand()%11;
        tab[i]=a;
        cout<<tab[i]<<"\t";
        }

  /*Generacja 20 liczb i wyświetlenie na ekran*/
  for(i=0;i<20;i++)//Pętla główna
  {
          x=tab[i]; 
          
          for(j=0;j<100;j++)//Pętla zliczająca powtórzenia liczby x w tablicy tab
           {
            if(x==tab[j])
                  
             f=f+1;
           }
              
            if(f>g)//Przypisanie maksymalnej częstości
             {  
              ptab[0]=x;
              g=f;
             }
          
          if(f==g)//Gdy częstość jest taka sama
          {
            temp=0;
             for(j=0;j<p;j++)//Sprawdzenie czy liczba x nie jest już zawarta w ptab
               {
              if(ptab[j]==x)
               temp++;
               }
                if(temp==0)//jeżeli nie jest zawarta
                 {
                 ptab[p]=x;
                 suma=suma+f;
                 p++;
                 }
                }
                 f=0;
                }
                suma=suma+g;
  
          if(suma==100)//Gdy liczby występują z taką samą częstością
          {
           cout<<"\n\nNie ma w zbiorze liczby wystepujacej najczesciej"; 
          }
  

  else//Wyświetlenie wyniku
  {
    for(i=0;i<p;i++)
    {          
    cout<<"\n\n\Liczba "<<ptab[i]<<" wystepuje "<<g<<" razy";
    }
    
  }
  cin.ignore();
  getchar();
}  
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT