Metoda Monte Carlo a wyznaczanie liczby pi
Kod był wyświetlany 6337 razy.
  /*
 Name: Metoda Monte Carlo a wyznaczanie liczby pi 
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 22-04-10 08:40
 Description: 
 Liczba Ludolfina (liczba ) to liczba rzeczywista, niewymierna, będąca stosunkiem długości obwodu  koła do jego średnicy: Liczba Pi (z dokładnością do 10 miejsc po przecinku):3,141592653589
 Metodą Monte Carlo określa się każdą metodę wykorzystującą zjawisko losowości do rozwiązywania problemów. Wśród wielu jej zastosowań można wymienić wyznaczanie stałych matematycznych i fizycznych.
 Algorytm - wyznaczania liczby pi metodą Monte Carlo
 1. Planszę stanowi kwadrat, w który wpisane jest koło o promieniu r.
 2. W pojedynczym eksperymencie losujemy punkt w obrębie planszy.
 3. Następnie sprawdzamy, czy punkt ten trafił w koło.
 4. Przeprowadzamy N prób i zliczamy liczbę trafień w koło (T).
 Ze stosunku 4*T/N wyznaczamy PI. 
*/

#include <iostream>
#include <stdlib.h> 

int main(void)
 
  {
   long double x,y;       // współrzędne losowego punktu
   long double T=0,R,ilosc,pi;  // ilosc- liczba punktów generowanych
                  // T- liczba punktów w polu koła 
                
   //incjalizacja generatora licznb pseudolosowych
   
   srand(time(NULL)); 
   
   std:: cout << "Ile punktow? ";
   std::cin >> ilosc;
 
   // losowanie liczb rzeczywistych z zakresu ,<0,1>.
 
    for(R=0; R<ilosc; R++)
     {
      x = (double)rand()/(RAND_MAX); // losujemy liczby rzeczywiste
      y = (double)rand()/(RAND_MAX); // z zakresu <0,1>
 
  // sprawdzenie czy wygenerowany punkt należy do koła o promieniu 1
 
       if (x*x+y*y<=1) 
 
         T++; //jeśli punkt należy do koła to licznik T zostaje zwiekszony o jeden
      }
    
         pi= (4*T)/R;
         std::cout << "liczba pi ma wartosc : " << pi;
 
   std:: cin.ignore();
   getchar();
   return 0;
 }

  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT