Wyszukiwanie lidera w zbiorze (tablicy)
Kod był wyświetlany 2154 razy.
  /*
 Name: Wyszukiwanie lidera
 Copyright: GPL GNU
 Date: 15-05-10 08:06
 Description: 
*/

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 int rozmiar,i,licznik=1,liczba;
 bool stan ;
 int *tab;
 int n,zakres;

 cout<<"\n\n\tProgram sprawdza czy w znajduje siÄ™ lider: ";

 cout<<"\n\n\tPodaj liczbe elementow w tablicy: ";
 cin>>n;
 cout<<"\n\n\tPodaj gorny zakres zbioru: ";
 cin>>zakres;
 cout<<"\n\n\tPodaj sprawdzana liczbe: ";
 cin>>liczba;
 system("cls");

 tab= new int[n]; //deklaracja tablicy dymamicznej przechowującej wartości liczby wygenerowanych

 /*incjalizacja generatora liczb psudolosowych i wypełnie tablicy liczbami
  pseudolosowymi*/
 srand((unsigned)time(0));

 for(i = 0; i < n; i++)
   if((rand() % 2)!=0) //losowanie liczby 0,1
   tab[i] = rand() % (zakres +1); // losowanie liczby i zapis do tablicy
  else
   tab[i] = liczba; // jeżeli warunek nie jest spełniony to do tablicy jest zapisywana liczba
            //wprowadzona z klawiatury

 /*Sprawdzamy, czy podana liczba jest liderem*/

 if(!licznik)
  stan = false;
 else
 {
  licznik= 0;
  for(i = 0; i < n; i++)
   if(liczba == tab[i])
   licznik++;
  stan = licznik > n / 2; //prawda lub fałsz
 }

  /*Wyświetlanie zawartosci tablicy*/

 cout<<"\n\nLiczby znajdujace sie w zbiorze to:\n\n";
 for(i = 0; i < n; i++)
   if(tab[i]==liczba)
      cout<<"("<<tab[i]<<")"<<"\t";

  else
   cout <<tab[i]<<"\t";

 cout <<"\n\n";;
 if(stan)
  cout << liczba << " jest liderem i w zborze wystepuje: " << licznik<<" razy";
 else
  cout << "Podana liczba nie jest liderem\n\n";

 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT