Szybkie wyszukiwanie k-tego największego elementu
Kod był wyświetlany 1362 razy.
  /*
 Name: Szybkie wyszukiwanie k-tego największego elementu
 Author: Magdalena Tukaj
 Description: Wykorzystanie do znalezienia k-tego największego elementu
 podziału zbioru na partycje
*/
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
// Funkcja dzieli podany zbiór na dwie partycje:
// ZL - elementy mniejsze od elementu zwrotnego
// ZP - elementy większe od elementu zwrotnego
// Zwraca pozycję elementu zwrotnego

int partycje(int *tab, int a, int b)
{
 int i,v,x;
 v=tab[a];
 i=a;
 b++;
 while(i<b)
 {
  while(tab[++i]<v) ;
  while(tab[--b]>v) ;
  if(i<b)
  {
   x=tab[i];
   tab[i]=tab[b];
   tab[b]=x;
  }
 }
 tab[a]=tab[b];
 tab[b]=v;
 return b;
}
int main()
{
 int n,max;
 int a,b,i;
 int k;
 int pv;//pozycja elementu zwrotnego

 do
 {
 cout<<"\n\n\t Podaj ile jest elementow w zbiorze: ";
 cin>>n;
 cout<<"\n\n\tPodaj liczbe maksymalna w zbiorze: ";
 cin>>max;
 if(n<=0||max<=0)
 cout<<"\n\n\tBledne dane";
 }
 while(n<=0||max<=0);

 int *tab=new int[n+1];//dolozenie do tablicy wartownika większego od n
 srand((unsigned)time(NULL));
 for(i=0;i<n;i++)
 tab[i]=rand()%max;
 tab[n]=max;//na końcu tab[] umieszczamy wartownika
 cout<<"\n\n";
 for(i=0;i<n;i++)//zbiór przed podziałem
 cout<<tab[i]<<"\t";

 do
 {
 cout<<"\n\n\t Podaj k: ";
 cin>>k;
 if(k>n||k<1)
 cout<<"\n\n\tBledne dane\n\n";
 }
 while(k>n||k<1);

 a=0;
 b=n-1;
 while(true)//szukanie k-tego elementu
 {
  pv=partycje(tab,a,b);
  if(pv==(n-k))
  break;
  else
  {if((n-k)<pv)
  b=pv-1;
  else
  a=pv+1;}
 }
 cout<<"\n\n\t Zbior po podziale: \n\n";
 for(i=0;i<n;i++)
 cout<<tab[i]<<"\t";
 cout<<"\n\n\t "<<k<<"-ty najwiekszy element to: "<<tab[n-k]<<" i znajduje sie on na pozycji "<<n-k+1;
 delete []tab;
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}
   
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT