Temperatury Zadanie 4 matura 2009
Kod był wyświetlany 1597 razy.
  /*
 Name: Temperatury
 Copyright: GPL GNU
 Author: Aleksander Koćwin
 Date: 16-06-10 07:47
 Description: Zadanie 4 matura 2009
*/
#include<iostream>
#include<fstream>
using namespace std;
int main()
{
  int i=0;
  float tabt[228][13];
  ifstream odczyt("temp2.txt"); //wczytywanie
  ofstream zapis("zad_4.txt");
  while(!odczyt.eof()) 
  {odczyt>>tabt[i][0];
  odczyt>>tabt[i][1];
  odczyt>>tabt[i][2];
  odczyt>>tabt[i][3];
  odczyt>>tabt[i][4];
  odczyt>>tabt[i][5];
  odczyt>>tabt[i][6];
  odczyt>>tabt[i][7];
  odczyt>>tabt[i][8];
  odczyt>>tabt[i][9];
  odczyt>>tabt[i][10];
  odczyt>>tabt[i][11];
  odczyt>>tabt[i][12];
  i++;}
  odczyt.close();
  
  //pierwszy i drugi podpunkt
  float tabsr[228];
  int j=0;
  for(i=0;i<228;i++) //sumowanie w tablicy srednich, wszystkich mieciecy roku
  {tabsr[i]=0;
  for(j=1;j<13;j++)
  tabsr[i]+=tabt[i][j];}
  
  float max=0,min=999999;
  for(i=0;i<228;i++)
  {tabsr[i]=tabsr[i]/12; //jednoczesne skracanie liczb do 2 miejsc po przecinku
  tabsr[i]=((float)((int)(tabsr[i]*100+0.5)))/100; //... i wyznaczanie min i max 
  if(tabsr[i]>max)
  max=tabsr[i];
  else
  if(tabsr[i]<min)
  min=tabsr[i];}
  
  zapis<<"a) "<<min<<"\n";
  zapis<<"b) "<<max<<"\n";
  
  //trzeci podpunkt
  
  float maxy[12],mini[12]; //tworzenie tablic
  for(i=0;i<12;i++)
  {maxy[i]=0;
  mini[i]=9999999;
  for(j=0;j<228;j++) //wyznaczanie najwiekszej i najmniejszej sredniej kazdego mies.
  {if(tabt[j][i+1]>maxy[i])
  maxy[i]=tabt[j][i+1];
  else
  if(tabt[j][i+1]<mini[i])
  mini[i]=tabt[j][i+1];}}
  
  zapis<<"c) \n";
  for(i=0;i<12;i++)
  zapis<<"max. śr. temp. miesiąca "<<i+1<<" to: "<<maxy[i]<<", a min to: "<<mini[i]<<"\n";
  
  //czwarty podpunkt
  
  float tabs[228];
  for(i=0;i<228;i++) //przepisywanie srednich sierpnia
  tabs[i]=tabt[i][8]; 
  int l[228]; //tablica na długości
  int n=0; //zmienna na "numery" ciągów
  l[0]=1;
  int pocz[228]; //tablica na początki
  int kon[228]; // i na końce
  
  for(i=0;i<227;i++)
  {
  if(tabs[i]>tabs[i+1]) //jezeli dwie srednie tworza juz ciąg
  {l[n]++; //ciag o numerze n jest zwiększany
  if(l[n]==2) //jezli jego długosc to jeszcze dwa, to zapisywany jest początek
  {pocz[n]=tabt[i][0];}
  kon[n]=tabt[i+1][0];} //koniec i tak zapisywany jest z nastepnej sredniej
  else
  {kon[n]=tabt[i][0]; //jezeli nie tworzą, to koniec jest zapisywany
  n++; //"numer" się zwiększa
  l[n]=1;} //dlugosc ciagu o numerze n jest "zerowana"
  }
  max=0; //ustalanie maxymalnego ciagu
  for(i=0;i<228;i++)
  if(l[i]>max)
  {max=l[i];
  n=i;}
  zapis<<"d) długosc: "<<max<<", początek w roku "<<pocz[n]<<" a koniec w "<<kon[n];
  
  zapis.close(); 
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT