Liczby Keitha ver. 2
Kod był wyświetlany 2131 razy.
  /*
 Name: Liczba Keitha
 Copyright: GPL GNU
 Date: 05-06-10 11:01
 Description: 
Napisz program sprawdzający czy liczba podana przez użytkownika jest liczbą Keitha,
gdzie liczbą Keitha nazywamy n-cyfrową liczbę całkowitą K, która tworzy ciąg liczbowy
o następujących elementach: pierwsze n wyrazów ciągu jest równych poszczególnym cyfrom liczby K,
każdy kolejny wyraz jest sumą poprzedzających go n wyrazów ciągu.
Ponadto na którymś miejscu w ciągu pojawia się liczba K.
*/
#include <iostream>
using namespace std;

int ilu_cyfrowa(int);
int* zapisz_cyfry(int);

int main ()
{
  int liczba, *tab, tmp, rozmiar;

  cout <<"Podaj liczbe: ";
  cin >> liczba;

  tab = zapisz_cyfry(liczba); // cyfry zapisane w odwrotnej kolejnosci
  rozmiar = ilu_cyfrowa(liczba);

  while (tab[rozmiar - 1] < liczba)
  {
    tmp = 0;

    for (int i = 0; i < rozmiar; ++i)
      tmp += tab[i];

    for (int i = 0; i < rozmiar - 1; ++i)
      tab[i] = tab[i+1];

    tab[rozmiar - 1] = tmp;
  }

  if (tmp == liczba)
    cout <<"Liczba jest liczba Keitha"<< endl;

  else
    cout <<"Liczba nie jest liczba Keitha"<< endl;

  delete [] tab;
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}

int ilu_cyfrowa(int a)
{
  int ilu = 0;

  while (a)
  {
    a -= (a % 10);
    a /= 10;
    ++ilu;
  }

  return ilu;
}

int* zapisz_cyfry(int a)
{
  int sz = ilu_cyfrowa(a);
  int* wsk = new int [sz];

  for (int i = 0; i < sz; ++i)
  {
    wsk[i] = a % 10;
    a -= wsk[i];
    a /= 10;
  }

  reverse (wsk, wsk + sz); // odwracamy tablice

  return wsk;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT