Liczby Bpierwsze z zapisem wyniku do pliku
Kod był wyświetlany 2020 razy.
  /*
 Name: Liczby Bpiewrwsze
 Copyright: GOL GNU
 Author: Przemysław Pastuszka
 Date: 26-04-10 17:52
 Description:
 Program wybiera spośród liczb pierwszych z zakresu <2;100 000> 
 te liczby których suma cyfr z rozkładu binarnego również 
 jest liczbą pierwszą. Wynik operacji zapisuje do pliku
 bpierwsze.txt.
*/

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{
  bool tablica[100000];
  tablica[0]=tablica[1]=true;

  for(long i=2;i<=100000;i++)
  {
       if(tablica[i]==false)
       {
                 for(long j=2*i;j<=100000;j=j+i)
                 
                   tablica[j]=true;     
        }  
  }
       
  ofstream wyjscie2("bpierwsze.txt");
  for(long i=2;i<=100000;i++)
  {
      if(tablica[i]==false)
      {
                 long pomoc=0, pomoc2=i;
                 while(pomoc2)
                 {
                       pomoc+=pomoc2%2;
                       pomoc2=pomoc2/2;
                 }
                 
                 if(tablica[pomoc]==false)
                 {
                 wyjscie2<<i<<endl;
                                                          
                 }
      }
  }
  wyjscie2.close();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT