Liczby kołowe
Kod był wyświetlany 2566 razy.
  /*
 Name: Liczby kołowe
 Copyright: GPL GMU
 Author: Przemysław Pastuszka
 Date: 25-04-10 23:26
 Description: 
 Program sprawdza czy w podanym przedziale są liczby pierwsze kołowe (circular 
 prime). Liczba pierwsza kołowa jest to liczba pierwsza o następującej własności:
      po przeniesieniu pierwszej cyfry tej liczby na jej koniec otrzymujemy 
      liczbę pierwszą – taką operację wykonujemy n-1 razy (n – liczba cyfr 
      naszej liczby) i za każdym razem otrzymujemy liczbę pierwszą.
Przykład: 1193 jest kołową liczbą pierwszą, ponieważ:
1193 – jest liczbą pierwszą
1931 – jest liczbą pierwszą
9311 – jest liczbą pierwszą
3119 – jest liczbą pierwszą
Inne liczby pierwsze kołowe: 1, 3, 7, 11, 13, 17, 37, 79, 113, 187, 199, 337, 1193, 
3779, 11939, 19937, 193939, 199933, ...
Zauważmy, że liczbą pierwsza kołowa może składać się wyłącznie z cyfr: 1, 3, 7, 9 
(wyjątek stanowią liczby jednocyfrowe 2, 5). 
*/

#include <conio.h>
#include <iostream>

using namespace std;
long Odwroc(long a)  //funkca zwracająca odwróconą liczbę
{
  long licznik=1,x=0,temp=0;
  long kopia=a;
  kopia/=10;
  while(kopia!=0)
  {
          licznik*=10;
          kopia/=10;
  }
  kopia=a;
  while(kopia!=0)
  {
       temp=kopia%10;
        x+=temp*licznik;
        kopia/=10;
        licznik/=10;
  }
  return x;
}
int main()
{
  int k;
  long p,a; //początek (p) i koniec przedzialu (a)
  
  cout<<"\n\n\t\tPodaj najmniejsza liczbe w przedziale >=2: ";
  cin>>p;
  cout<<"\n\n\t\tPodaj najwieksza liczbe w przedziale ";
  cin>>a;
  if((p<2)||(a<p))
  {
  cout<<"\n\n\t\tBledne dane"<<endl<<endl;
  system("pause");
  } 
  long max;      //wyznaczenie maksymalnego przedzialu dla tablicy
  if(a>Odwroc(a))
          max=a;
  else
    max=Odwroc(a);
  max++;
  bool *tab=new bool[max];
  for(long i=2;i<max;i++) 
       tab[i]=true;
  for(long i=2;i<max;i++) //sito Erastotenesa
  {
       if(tab[i])
       {
            for(long j=2*i;j<max;j+=i)
                tab[j]=false;
       }
  }
  cout<<"\n\n\t\tLiczby cykliczne w przedziale <"<<p<<","<<a<<">:"<<endl<<endl;
  
  for(long i=p;i<=a;i++) //sprawdzenie kazdej z liczb w przedziale
      if(tab[i]&&tab[Odwroc(i)])
               cout<<i<<"\t";
  getch();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT