Sortowanie różne metody
Kod był wyświetlany 4718 razy.
  /*
 Name: Sortowanie różne metody 
 Copyright: GPL GNU
  Date: 11-04-10 20:15
 Description: 
*/

// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Prezentacja metod sortowania (bubblesort, insertsort, selectionsort
//                mergesort, quicksort)
//  
//
// -----------------------------------------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// -----------------------------------------------------------------------------
//
// (globalne) Deklaracje stalych oraz tablic: sortowanej i pomocniczej
//
// -----------------------------------------------------------------------------
const int rozmiar = 32;
const int zakres = 64;
int tab[rozmiar],temp[rozmiar];

// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Procedura sortowania babelkowego
//
// -----------------------------------------------------------------------------

void bubblesort()
{
 int i,j; // zmienne - liczniki do petli for
 for (i=rozmiar-1;i>=1;i--) // tablice bedziemy przeszukiwac rozmiar-1 razy
  for (j=0;j<i;j++) // w tej petli odbywa sie przeszukanie tablicy za kazdym
           // przeszukaniem jeden babelek bedzie wskakiwal na swoje miejsce
   if (tab[j]>tab[j+1]) swap(tab[j], tab[j+1]); // tu nastepuje "opadanie ciezkich babelkow"
                          // i unoszenie lekkich
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Procedura sortowania przez wstawianie
//
// -----------------------------------------------------------------------------

void insertsort()
{ 
 int i,j,t; //zmienne pomocnicze - i,j - liczniki petli, t - tymczasowa skrytka na wstawiany element
 for (j=rozmiar-2;j>=0;j--) // przeszukiwanie tablicy od elementu przedostatniego do poczatku
 {
  t=tab[j]; // chowamy wstawiany element to skrytki
  i=j+1;
  while ((i<=rozmiar-1) && (t>tab[i])) // w petli sprawdzamy gdzie sie ma znaleźć elememt w t
  {
   tab[i-1]=tab[i]; // robimy dla niego miejsce - "przesuwamy karty w lewo"
   i++;
  }
  tab[i-1]=t; // a gdy znajdziemy gdzie powinien byc, to wstawiamy
 }  
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Sortowanie przez wybor
//
// -----------------------------------------------------------------------------

void selectsort()
{
 int i,j,t; // deklaracje zmiennych: i,j - liczniki petli, t - tu przechowywujemy 
       //indeks najmniejszego elementu
 for (i=0;i<=rozmiar-2;i++) // dla elementow zbioru przeprowadzamy
 {             // nastepujace operacje:
  t=i;             // wyszukujemy element
  for (j=i+1;j<=rozmiar-1;j++) // najmniejszy wsrod elementow o indeksach
   if (tab[j]<tab[t]) t=j;  // od i+1 do konca tablicy   
  swap(tab[i],tab[t]);     // i zamieniamy go z elementem na pozycji i
 }               // (na jego miejsce na poczatek)
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Sortowanie przez scalanie
//
// -----------------------------------------------------------------------------

void merge(int l, int s, int p) // pomocnicza procedura scalajaca dwa posortowane podzbiory
                // procedura ta wykorzystuje globalnba tablice 'temp'
     // parametry: l - wspolrzedna pierwszego elementu pierwszego podzbioru
     //      s - wspolrzedna ostatniego elementu pierwszego podzbioru
     //      p - wspolrzedna pierwszego elementu drugiego podzbioru
{
 int a,b,c; // deklaracja zminnych: a,b - indeks w odpowiednio pierwszym i drugim podzbiorze
       // c - indeks elementu w tablicy temp pod który wstawimy element z jednego z podzbiorow
 c=l;    // przypisujemy c wartosc lewej wspolrzednej pierwszego podzbioru
 a=l;    // przypisujemy a wartosc lewej wspolrzednej pierwszego podzbioru
 b=s+1;   // przypisujemy c wartosc lewej wspolrzednej drugiego podzbioru 
       //(czyli indeks ostatniego elementu pierwszego podzbioru plus 1)
 for (c=l;c<=p;c++) // w petli przeszukujemy caly zbior 
 {
  if (a<=s) // jezeli a miesci sie w pierwszym podzbiorze
  {
   if (b<=p) // to sprawdzamy czy b miesci sie w drugim podzbiorze
   { // jak tak to porownujemy elementy podzbiorow i przzepisujemy odpowiedni
    // element z jednego z podzbiorow do tablicy tymczasowj
    if (tab[a]<tab[b])
    {
     temp[c]=tab[a];
     a++;
    }
    else
    {
     temp[c]=tab[b];
     b++;   
    }  
   }
   else // jeżeli b>p, to w drugim podzbiorze nie ma już co przepisiwac
   {  // ale w pierwszym jest jeszcze co
    temp[c]=tab[a]; // i przepisujemy to do tymczasowej tablicy
    a++; 
   }
  } else { // jeśli zaś a>s, to w pierwszym podzbiorze nie ma co przepisiwac
   temp[c]=tab[b]; // ale jest w drugim, wiec przepisujemy to tymczasowej tablicy
   b++; 
  }
 }
 for (c=l;c<=p;c++) // na sam koniec przepisujemy elementy z tablicy tymczasowj to podstawowej
  tab[c]=temp[c];
}

void mergesort(int l, int p) // góowna procedura sortowania przez scalanie
{              //parametry l,p to indeks pierwszego i ostatniego elementu podzbioru w tablicy
 int t;    // deklaracja zmiennej t
 t=(l+p)/2;  // ktorej przypisujemy indeks "środdkowego" elementu
 if (l<t) mergesort(l,t); //nastepnie dzielimy podzbiory mniejsze (jesli tylko jest
 if (t+1<p) mergesort(t+1,p); // co dzielic) poprzez wywyolanie tej procedury z innymi parametrami
 merge(l,t,p); // a potem scalamy procedurą (poatrz procedura znajdująca się przed tą)
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Procedura sortowania szybkiego
//
// -----------------------------------------------------------------------------

void quicksort(int l, int p) // parametry: l,p - lewa i prawa "wspolrzendna" 
{              // podzbioru w sortowanej tablicy

 int i,pivot,j; // deklaracja zmiennych: i - licznik,
         // pivot - zmienna wzgledem ktorej bedziemy dzielic zbior
         // j - index elementu, z ktorym zamienimy miejscami element mniejszy od pivotu
 pivot=(l+p)/2; // za pivot wybieramy element o indeksie bedacym po srodku
 swap(tab[pivot],tab[p]); // zamieniamy pivot z elementem ostatnim
 j=l; // przypisanie do j lewej wspolrzednej
 for(i=l;i<p;i++) // przegladamy tablice w petli for
  if(tab[i]<tab[p]) //jezeli element o indeksie i jest mniejszy od pivotu 
  {         //(ktory teraz jest na kocu tablicy)
   swap(tab[j],tab[i]); // to zamieniamy element o indeksie i z el. o indeksie j
   j++;         // i przesuwamy "wskaźnik" j o jedną pozycję w lewo
  } 
 swap(tab[j],tab[p]); // po przeszukaniu tablicy zamieniamy pivot z elementem o indeskie j
               // nastepnie stosujemy tą procedurę dla uzyskanych podzbiorow
 if(j-1>l) quicksort(l,j-1); //tych mniejszych od pivotu 
 if(p>j+1) quicksort(j+1,p); //i tych wiekszych od pivotu
               //(jesli tylko to możliwe, tj. w podzbiorze są co najmniej 2 elementy.
}

// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Główna petla programu
//
// -----------------------------------------------------------------------------

int main () 
{
 char wybor; // wybrana opcja menu
 int i; // licznik wwykorzystywany przy wyswietlaniu
 cout<< "\n\n\t\tPREZENTACJA METOD SORTOWANIA\n\n";
 cout <<"\n\t\tTablica przed sortowaniem:\n\n";
 srand(time(NULL)); // inicjujemy generator liczb pseudolosowych
 
 for (i=0;i<rozmiar;i++) // w petli
   {            // wypelniamy tablice
  tab[i]=rand()%zakres; // losowymi wartosciami
  cout <<" "<< tab[i] << "\t";//i przy okazji wyswietlamy ja zawartosc
   }
 cout << "\n\n\t\t\tWYBIERZ METODE\n\n\n"; // wyswietlamy menu z dostepnymi algorytmami sortowania
 cout << "\t1. Sortowanie babelkowe" << endl;
 cout << "\t2. Sortowanie przez wstawianie" << endl;
 cout << "\t3. Sortowanie przez wybor" << endl;
 cout << "\t4. Sortowanie przez scalanie" << endl;
 cout << "\t5. Sortowanie szybkie" << endl;
 cout << "\n\n\t? ";
 cin >> wybor; //czekamy na wybór
 switch (wybor)
 {
  case '1': bubblesort(); break; // gdy wybrano 1 - sortujemy babelkowo
  case '2': insertsort(); break; // gdy wybrano 2 - sortujemy przez wstawianie
  case '3': selectsort(); break; // gdy wybrano 3 - sortujemy przez wyszukiwanie
  case '4': quicksort(0,rozmiar-1); break; // gdy wybrano 4 - sortowanie przez scalanie, 
             //jako parametry indeks pierwszego i ostatniego elementu tablicy
  case '5': mergesort(0,rozmiar-1); break; // gdy wybrano 5 - sortowanie szybkie
             //jako parametry indeks pierwszego i ostatniego elementu tablicy
  default: cout << "Jak tak pogrywasz, to bedzie sortowanie babellkowe.\n"; bubblesort(); break;
  // gdy ktos testuje idioioodpornosc wpisujac cos spoza menu, to sortowanie babelkowe
 }
 cout << endl;
 cout << "\n\n\t\tTablica po posortowaniu:\n\n" << endl;
 for (i=0;i<rozmiar;i++) // wyswietlamy w petli
 cout <<" "<<tab[i] << "\t";// zawartosc posortowanej tablicy 
 cout << endl;
 
 cin.ignore();
 getchar();
 
 return 0; // i KONIEC :)
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT