Szachy pion - konik
Kod był wyświetlany 2201 razy.
  /*
 Name: Dwie figury koń i pionek
 Copyright: GPL GNU
 Author: Michał Kula
 Date: 11-11-10 20:06
 Description: 
Na 64-polowej szachownicy znajdują się dwie figury - koń i pionek, proszę znaleźć ich położenie 
(podać współrzędne obu figur) oraz podać, czy są one ustawione na jednej linii - poziomej lub pionowej,
a także sprawdzić, czy koń może zbić pionka. Szachownicę można przedstawić jako tablicę o rozmiarach 8x8,
puste pola będą zawierały 0, koń będzie oznaczony jako 3, pionek jako 1. Tablica z ustawieniem jest
wprowadzana do algorytmu, ustawienie jest generowane losowo (jest nam nieznane). Napisz program realizujący
ten problem. Wynik - odpowiedź na powyższe pytania oraz tablica przedstawiająca ustawienie figur.
*/
#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<windows.h>
using namespace std;


int main()
{
  HANDLE konsola = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  int tab[8][9];
  char tab1[8]={'A','B','C','D','E','F','G','H'};
  int i,j,x=3,y=1,a=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0;
  srand(time(NULL));
  for(i=0;i<8;i++)
  for(j=0;j<9;j++)
  tab[i][j]=0;
  j=9;
  
  for(i=0;i<8;i++)
  {
    j=j-1;
    tab[i][8]=j;
  }
  a=rand()%8;
  b=rand()%8;
  tab[a][b]=x;
  e=a;
  do
  {
    d=rand()%8;
    c=rand()%8;
  }
  while(d==b&&c==a);
  tab[c][d]=y;
  f=c;
  for(i=0;i<8;i++)
  {
    for(j=0;j<9;j++)
    {
      
      if(j==8)
      SetConsoleTextAttribute (konsola,11); 
      else
      SetConsoleTextAttribute (konsola,15); 
      if(j!=8)  
      {
        if(tab[i][j]==3||tab[i][j]==1)
        SetConsoleTextAttribute (konsola,10);
        else
        {  
          if(j%2==1&&i%2==0)
          SetConsoleTextAttribute (konsola,8);
          
          if(j%2==0&&i%2==1)
          SetConsoleTextAttribute (konsola,8);
          
        }
      }
      cout<<setw(2)<<tab[i][j];
    }
    cout<<endl;
  }
  for(i=0;i<8;i++)
  cout<<setw(2)<<tab1[i];
  cout<<endl<<endl;
  SetConsoleTextAttribute (konsola,15); 
  if(c==a)
  cout<<"Kon i pionek sa ustawione w lini poziomej";
  if(d==b)
  cout<<"Kon i pionek sa ustawione w lini pionowej";
  cout<<endl;
  switch(a)
  {
  case 0: a=8;break; 
  case 1: a=7;break;
  case 2: a=6;break;
  case 3: a=5;break;
  case 4: a=4;break;
  case 5: a=3;break;
  case 6: a=2;break;
  case 7: a=1;break;
  }
  switch(c)
  {
  case 0: c=8;break; 
  case 1: c=7;break;
  case 2: c=6;break;
  case 3: c=5;break;
  case 4: c=4;break;
  case 5: c=3;break;
  case 6: c=2;break;
  case 7: c=1;break;
  }
  cout<<"Kon stoi na polu "<<tab1[b]<<a<<endl<<endl;
  cout<<"Pionek stoi na polu "<<tab1[d]<<c<<endl<<endl;
  cout<<endl<<endl;
  if(tab[e-2][b-1]==1||tab[e-1][b-2]==1||tab[e-1][b+2]==1||tab[e-2][b+1]==1||
    tab[e+2][b-1]==1||tab[e+1][b-2]==1||tab[e+1][b+2]==1||tab[e+2][b+1]==1)
    cout<<"Kon bije pionka!!";
  cout<<endl<<endl;
  
  system("PAUSE");
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT