Mnozenie macierzy
Kod był wyświetlany 2605 razy.
  /*
 Name: Mnozenie macierzy
 Copyright: GPL GNU
 Date: 13-02-10 16:04
 Description:
       Program reprezentuje implementację 
       algorytmu mnożenia dwóch macierzy. 
       Wartości liczbowe w macierzach są losowane 
       z wykorzystaniem generatora liczb 
       pseudolosowych srand/rand. W celu uniknięcia 
       przekroczenia maksymalnej wartości typu 
       integer elementy macierzy mają wartości 
       z przedziału 0 do 49 
*/

#include <iostream>
#include <stdlib.h>


using namespace std;


//Struktura pomocnicza przechowujÄ…ca rozmiar macierzy
struct rozm
{
  int x; //Liczba wierszy
  int y; //Liczba kolumn
};


//Funkcja przydzielająca pamięć tablicy dwuwymiarowej
void inicjalizuj(int** &mat,struct rozm r)
{
  mat = new int*[r.x];
  for(int k=0;k<r.x;k++)
  {
    mat[k] = new int[r.y];
  }
}

//Funkcja losujÄ…ca elementy macierzy
void losuj_macierz(int** mat, struct rozm r)
{
  srand(time(0));
  for(int i=0;i<r.x;i++)
  {
    for(int j=0;j<r.y;j++)
	  {
	    mat[i][j] = rand()%50;
	  }
  }
}

//Funkcja wyświetlająca macierz
void pokaz_macierz(int**mat, struct rozm r)
{
  for(int i=0;i<r.x;i++)
  {
    cout<<"|";
    for(int j=0;j<r.y;j++)
    {
      cout<<mat[i][j]<<"\t";
    }
    cout<<"|"<<endl;
  }
}

//Implementacja algorytmu mnoĹĽenia macierzy:
//mat1 - macierz pierwsza
//mat2 - macierz druga
//wyj - referencja do macierzy wyjściowej
//r1 - rozmiar macierzy 1
//r2 - rozmiar macierzy 2
//rwyj - rozmiar macierzy wyjściowej
void mnoz_macierz(int **mat1,int **mat2,int **&wyj,struct rozm r1, struct rozm r2,struct rozm* rwyj)
{
//Przydzielenie pamięci dla macierzy wyjściowej
  wyj = new int*[r1.x];

  for(int i=0;i<r1.x;i++)
  {
     wyj[i] = new int[r2.y];
  }
//Zapisanie rozmiaru macierzy wyjściowej do zmiennej rwyj
  rwyj->x = r1.x; 
  rwyj->y = r2.y;

//Implementacja algorytmu mnoĹĽenia macierzy
  for(int i=0;i<rwyj->x;i++)
  {
    for(int j=0;j<rwyj->y;j++)
	{
	  int elem = 0;
	  for(int k = 0;k<r1.y;k++)
	  {
	    elem +=mat1[i][k]*mat2[k][j];
	  }
	  wyj[i][j] = elem;
	}
  }
}

int main()
{
  int **m1;
  int **m2;
  struct rozm rozmiar1;
  struct rozm rozmiar2;
  cout<<"Podaj liczbe wierszy pierwszej macierzy: ";
  cin >> rozmiar1.x;
  cout<<"Podaj liczbe kolumn pierwszej macierzy: ";
  cin >> rozmiar1.y;
  cout<<"Podaj liczbe wierszy drugiej macierzy: ";
  cin >> rozmiar2.x;
  cout<<"Podaj liczbe kolumn drugiej macierzy: ";
  cin >> rozmiar2.y;
  if(rozmiar1.y!=rozmiar2.x)
  {
    cout<<"Tych macierzy nie da sie pomnozyc"<<endl;
  cin.ignore();
  getchar();
	return 0;
  }
  inicjalizuj(m1,rozmiar1);
  inicjalizuj(m2,rozmiar2);
  losuj_macierz(m1,rozmiar1);
  losuj_macierz(m2,rozmiar2);
  cout<<"Macierz pierwsza: "<<endl;
  pokaz_macierz(m1,rozmiar1);
  cout<<endl<<"Macierz druga: "<<endl;
  pokaz_macierz(m2,rozmiar2);
  struct rozm rwyj;
  int **mat_wyj;
  mnoz_macierz(m1,m2,mat_wyj,rozmiar1,rozmiar2,&rwyj);
  cout<<"Macierz wyjsciowa: "<<endl;
  pokaz_macierz(mat_wyj,rwyj);
  
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT